• આ ફંડમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઇએ?

  મલ્ટીકેપ ફંડ્સ અને ફ્લેક્સીકેપ ફંડ્સ જેવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં લગભગ એકસરખી વિશેષતાઓ હોવાના કારણે રોકાણકાર મોટાભાગે તેને લઇને ભ્રમિત રહે છે. ફ્લેક્સીકેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કેટેગરી હેઠળ આવે છે. જેણે તેનો અમુક હિસ્સો લાર્જકેપ, મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં રોકાણ કરવાનો હોય છે.

 • આ ફંડમાં કોણે રોકાણ કરવું જોઇએ?

  મલ્ટીકેપ ફંડ્સ અને ફ્લેક્સીકેપ ફંડ્સ જેવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં લગભગ એકસરખી વિશેષતાઓ હોવાના કારણે રોકાણકાર મોટાભાગે તેને લઇને ભ્રમિત રહે છે. ફ્લેક્સીકેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કેટેગરી હેઠળ આવે છે. જેણે તેનો અમુક હિસ્સો લાર્જકેપ, મિડકેપ અને સ્મોલકેપ શેરોમાં રોકાણ કરવાનો હોય છે.

 • કન્ઝર્વેટિવ હાઇબ્રિડ ફંડથી કેમ શ્રેષ્ઠ છ

  હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ વધુ રોકાણનો એક સારો વિકલ્પ છે, કારણ કે તેમાં ટેક્સની બચત થાય છે. જો ટેક્સ ભર્યા બાદ રિટર્નની વાત કરીએ તો ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ મેદાન મારી જાય છે.

 • SIPમાં રેન્ડમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કેમ ટાળવું?

  જો તમે યોગ્ય SIP એમાઉન્ટ પસંદ નહીં કરો તો તમે તમારા ગોલને અચીવ નહીં કરી શકો.. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કોઈ ફિક્સ્ડ રિટર્ન નથી…માટે જ સૌથી પહેલા તમારા માટે યોગ્ય SIP એમાઉન્ટ નક્કી કરો… દર મહિને માત્ર SIP કરવું પૂરતું નથી... SIPની યોગ્ય રકમ એવી રકમ છે જે તમને તમારા ફાઈનાન્સિયલ ગોલ સુધી પહોંચવામાં મદદ કરે..

 • SIPમાં રેન્ડમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કેમ ટાળવું?

  જો તમે યોગ્ય SIP એમાઉન્ટ પસંદ નહીં કરો તો તમે તમારા ગોલને અચીવ નહીં કરી શકો.. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કોઈ ફિક્સ્ડ રિટર્ન નથી…માટે જ સૌથી પહેલા તમારા માટે યોગ્ય SIP એમાઉન્ટ નક્કી કરો… દર મહિને માત્ર SIP કરવું પૂરતું નથી... SIPની યોગ્ય રકમ એવી રકમ છે જે તમને તમારા ફાઈનાન્સિયલ ગોલ સુધી પહોંચવામાં મદદ કરે..

 • SIPમાં રેન્ડમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કેમ ટાળવું?

  જો તમે યોગ્ય SIP એમાઉન્ટ પસંદ નહીં કરો તો તમે તમારા ગોલને અચીવ નહીં કરી શકો.. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કોઈ ફિક્સ્ડ રિટર્ન નથી…માટે જ સૌથી પહેલા તમારા માટે યોગ્ય SIP એમાઉન્ટ નક્કી કરો… દર મહિને માત્ર SIP કરવું પૂરતું નથી... SIPની યોગ્ય રકમ એવી રકમ છે જે તમને તમારા ફાઈનાન્સિયલ ગોલ સુધી પહોંચવામાં મદદ કરે..

 • એટલી પણ ખરાબ નથી લાલચ

  હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ વધુ રોકાણનો એક સારો વિકલ્પ છે, કારણ કે તેમાં ટેક્સની બચત થાય છે. જો ટેક્સ ભર્યા બાદ રિટર્નની વાત કરીએ તો ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ મેદાન મારી જાય છે.

 • એટલી પણ ખરાબ નથી લાલચ

  હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ વધુ રોકાણનો એક સારો વિકલ્પ છે, કારણ કે તેમાં ટેક્સની બચત થાય છે. જો ટેક્સ ભર્યા બાદ રિટર્નની વાત કરીએ તો ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ મેદાન મારી જાય છે.

 • એટલી પણ ખરાબ નથી લાલચ

  હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ વધુ રોકાણનો એક સારો વિકલ્પ છે, કારણ કે તેમાં ટેક્સની બચત થાય છે. જો ટેક્સ ભર્યા બાદ રિટર્નની વાત કરીએ તો ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ મેદાન મારી જાય છે.

 • રોકાણ કરો અને કમાવ સિસ્ટમેટિકલી !!

  STP સામાન્ય રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન એટલે કે SIP જેવા હોય છે. STPમાં ફરક માત્ર એટલો છે કે પૈસા એક સ્કીમમાંથી બીજી સ્કીમમાં ટ્રાન્સફર થાય છે જ્યારે SIPમાં પૈસા રોકાણકારના બેન્ક ખાતામાંથી ફંડ હાઉસમાં જમા થાય છે.