• શું છે Cyber Slavery?

  સાયબર સ્લેવરીનો અર્થ છે કોઈને બંધક બનાવીને રાખવા અને તેને સાયબર ફ્રોડ કરવા મજબૂર કરવા. છેલ્લા કેટલાક સમયમાં સાયબર સ્લેવરીના ઘણા કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને પૂર્વ એશિયાના કેટલાક દેશોમાં આવી ઘટનાઓ બની છે.

 • શું છે Cyber Slavery?

  સાયબર સ્લેવરીનો અર્થ છે કોઈને બંધક બનાવીને રાખવા અને તેને સાયબર ફ્રોડ કરવા મજબૂર કરવા. છેલ્લા કેટલાક સમયમાં સાયબર સ્લેવરીના ઘણા કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને પૂર્વ એશિયાના કેટલાક દેશોમાં આવી ઘટનાઓ બની છે.

 • શું છે Cyber Slavery?

  સાયબર સ્લેવરીનો અર્થ છે કોઈને બંધક બનાવીને રાખવા અને તેને સાયબર ફ્રોડ કરવા મજબૂર કરવા. છેલ્લા કેટલાક સમયમાં સાયબર સ્લેવરીના ઘણા કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને પૂર્વ એશિયાના કેટલાક દેશોમાં આવી ઘટનાઓ બની છે.

 • ક્રેડિટ કાર્ડ પર થતો BIN એટેક શું છે?

  BIN એટેકને બેંક આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર એટેક પણ કહેવાય છે. આ એક પ્રકારનો ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડ છે જેમાં સાયબર સ્કેમર અલગ-અલગ ક્રેડિટ કાર્ડ નંબના કોમ્બિનેશનને સિસ્ટમની મદદથી ટેસ્ટ કરે છે

 • ક્રેડિટ કાર્ડ પર થતો BIN એટેક શું છે?

  BIN એટેકને બેંક આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર એટેક પણ કહેવાય છે. આ એક પ્રકારનો ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડ છે જેમાં સાયબર સ્કેમર અલગ-અલગ ક્રેડિટ કાર્ડ નંબના કોમ્બિનેશનને સિસ્ટમની મદદથી ટેસ્ટ કરે છે

 • ક્રેડિટ કાર્ડ પર થતો BIN એટેક શું છે?

  BIN એટેકને બેંક આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર એટેક પણ કહેવાય છે. આ એક પ્રકારનો ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડ છે જેમાં સાયબર સ્કેમર અલગ-અલગ ક્રેડિટ કાર્ડ નંબના કોમ્બિનેશનને સિસ્ટમની મદદથી ટેસ્ટ કરે છે

 • વૉઇસ ક્લોનિંગ સ્કેમથી કેવી રીતે બચશો?

  સાયબર ઠગ AI દ્વારા તમને લૂંટી રહ્યા છે. તેઓ AI બેઝ્ડ ડીપફેક ટેક્નોલોજી દ્વારા લોકોના અવાજ, ચહેરા વગેરેની નકલ કરી તેમના મિત્રો, પરિચિતો અથવા પરિવારના સભ્યોને લૂંટી રહ્યા છે.

 • વૉઇસ ક્લોનિંગ સ્કેમથી કેવી રીતે બચશો?

  સાયબર ઠગ AI દ્વારા તમને લૂંટી રહ્યા છે. તેઓ AI બેઝ્ડ ડીપફેક ટેક્નોલોજી દ્વારા લોકોના અવાજ, ચહેરા વગેરેની નકલ કરી તેમના મિત્રો, પરિચિતો અથવા પરિવારના સભ્યોને લૂંટી રહ્યા છે.

 • વૉઇસ ક્લોનિંગ સ્કેમથી કેવી રીતે બચશો?

  સાયબર ઠગ AI દ્વારા તમને લૂંટી રહ્યા છે. તેઓ AI બેઝ્ડ ડીપફેક ટેક્નોલોજી દ્વારા લોકોના અવાજ, ચહેરા વગેરેની નકલ કરી તેમના મિત્રો, પરિચિતો અથવા પરિવારના સભ્યોને લૂંટી રહ્યા છે.

 • આટલા પરિવાર થયા સાઈબર ફ્રૉડનો શિકાર

  Money9ના પર્સનલ ફાઇનાન્સ સર્વે મુજબ… દેશમાં દર 100માંથી 18 પરિવારો કોઈને કોઈ પ્રકારના સાયબર ક્રાઈમનો ભોગ બન્યા છે. સર્વે દર્શાવે છે કે ભારતમાં સાયબર ક્રાઈમ સતત વધી રહ્યો છે… આ સર્વે દેશના 35 હજારથી વધુ પરિવારો વચ્ચે 10 ભાષાઓમાં કરવામાં આવ્યો હતો