શું છે Cyber Slavery અને તેના દ્વારા કેવી રીતે કરવામાં આવી રહી છે છેતરપિંડી?

સાયબર સ્લેવરીનો અર્થ છે કોઈને બંધક બનાવીને રાખવા અને તેને સાયબર ફ્રોડ કરવા મજબૂર કરવા. છેલ્લા કેટલાક સમયમાં સાયબર સ્લેવરીના ઘણા કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને પૂર્વ એશિયાના કેટલાક દેશોમાં આવી ઘટનાઓ બની છે.

Published: April 16, 2024, 14:11 IST

શું છે Cyber Slavery અને તેના દ્વારા કેવી રીતે કરવામાં આવી રહી છે છેતરપિંડી?