વૉઇસ ક્લોનિંગ સ્કેમથી કેવી રીતે બચશો?

સાયબર ઠગ AI દ્વારા તમને લૂંટી રહ્યા છે. તેઓ AI બેઝ્ડ ડીપફેક ટેક્નોલોજી દ્વારા લોકોના અવાજ, ચહેરા વગેરેની નકલ કરી તેમના મિત્રો, પરિચિતો અથવા પરિવારના સભ્યોને લૂંટી રહ્યા છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 23, 2024, 09:56 IST
Published: February 23, 2024, 09:56 IST

વૉઇસ ક્લોનિંગ સ્કેમથી કેવી રીતે બચશો?