• ક્યારે શેર અનક્લેમ્ડ થાય?

  ઘણા લોકો રોકાણ તો કરે છે... પરંતુ તેની માહિતી તેમના પરિવારજનોને નથી આપતા... તેમના મૃત્યુ પછી, વર્ષો સુધી આ શેર પડ્યા રહે છે. તેને અનક્લેમ્ડ માનીને સરકારી ખાતામાં જમા કરી દેવામાં આવે છે

 • ક્યારે શેર અનક્લેમ્ડ થાય?

  ઘણા લોકો રોકાણ તો કરે છે... પરંતુ તેની માહિતી તેમના પરિવારજનોને નથી આપતા... તેમના મૃત્યુ પછી, વર્ષો સુધી આ શેર પડ્યા રહે છે. તેને અનક્લેમ્ડ માનીને સરકારી ખાતામાં જમા કરી દેવામાં આવે છે

 • ક્યારે શેર અનક્લેમ્ડ થાય?

  ઘણા લોકો રોકાણ તો કરે છે... પરંતુ તેની માહિતી તેમના પરિવારજનોને નથી આપતા... તેમના મૃત્યુ પછી, વર્ષો સુધી આ શેર પડ્યા રહે છે. તેને અનક્લેમ્ડ માનીને સરકારી ખાતામાં જમા કરી દેવામાં આવે છે

 • ચોખાની નિકાસ પર સરકારે લીધો શું નિર્ણય?

  બાસમતી ચોખાની નિકાસ પર સરકારે લીધો શું નિર્ણય? કઇ કારોને વીમા પ્રીમિયમમાં મળશે છૂટ? મિલકતની વહેંચણી માટે હવે બનશે કેવો કાયદો?

 • ચોખાની નિકાસ પર સરકારે લીધો શું નિર્ણય?

  બાસમતી ચોખાની નિકાસ પર સરકારે લીધો શું નિર્ણય? કઇ કારોને વીમા પ્રીમિયમમાં મળશે છૂટ? મિલકતની વહેંચણી માટે હવે બનશે કેવો કાયદો?

 • ટ્રેઝરી બિલમાં મેળવો ગેરંટેડ રિટર્ન

  ટ્રેઝરી બિલ્સ એટલે કે ટી-બિલ.. જેમાં સરકાર ગેરંટી આપે છે કે એક વર્ષ પછી તમને તમારા પૈસા આટલા વ્યાજ સાથે પાછા આપવામાં આવશે... આરબીઆઈ તેને સરકાર વતી જારી કરે છે... તે લગભગ દર અઠવાડિયે સરકાર તરફથી ઈશ્યૂ કરવામાં આવે છે.

 • ટ્રેઝરી બિલમાં મેળવો ગેરંટેડ રિટર્ન

  ટ્રેઝરી બિલ્સ એટલે કે ટી-બિલ.. જેમાં સરકાર ગેરંટી આપે છે કે એક વર્ષ પછી તમને તમારા પૈસા આટલા વ્યાજ સાથે પાછા આપવામાં આવશે... આરબીઆઈ તેને સરકાર વતી જારી કરે છે... તે લગભગ દર અઠવાડિયે સરકાર તરફથી ઈશ્યૂ કરવામાં આવે છે.

 • ટ્રેઝરી બિલમાં મેળવો ગેરંટેડ રિટર્ન

  ટ્રેઝરી બિલ્સ એટલે કે ટી-બિલ.. જેમાં સરકાર ગેરંટી આપે છે કે એક વર્ષ પછી તમને તમારા પૈસા આટલા વ્યાજ સાથે પાછા આપવામાં આવશે... આરબીઆઈ તેને સરકાર વતી જારી કરે છે... તે લગભગ દર અઠવાડિયે સરકાર તરફથી ઈશ્યૂ કરવામાં આવે છે.

 • NPSમાં રોકાણ માટે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવો?

  NPSમાં રોકાણ માટે ઑટો ચોઈસ અને એક્ટિવ ચોઈસ એમ બે વિકલ્પમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરવી પડે છે. તમારા માટે કયો વિકલ્પ છે બેસ્ટ, તે જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો.

 • NPSમાં રોકાણ માટે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવો?

  NPSમાં રોકાણ માટે ઑટો ચોઈસ અને એક્ટિવ ચોઈસ એમ બે વિકલ્પમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરવી પડે છે. તમારા માટે કયો વિકલ્પ છે બેસ્ટ, તે જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો.