• ઘર ખરીદવા SIP ઘટાડશે EMIનો બોજ

  પગારદાર વ્યક્તિ ઘર ખરીદવા માટે મોટા ડાઉન પેમેન્ટની રકમ એક જ વારમાં ચૂકવી નહીં શકે....તેથી હોમ લોન અને રોકાણનું કોમ્બિનેશન જરૂરી છે. હવે સવાલ એ છે કે તમે આ કોમ્બિનેશનને કેવી રીતે હાંસલ કરશો? કેવી રીતે ઘરના ડાઉનપેમેન્ટ માટે પૈસા ભેગા કરશે? કેવી રીતે પોતાના માટે યોગ્ય રોકાણ પસંદ કરવું અને કઈ ભૂલો ટાળવી... ચાલો સમજીએ…

 • ઘર ખરીદવા SIP ઘટાડશે EMIનો બોજ

  પગારદાર વ્યક્તિ ઘર ખરીદવા માટે મોટા ડાઉન પેમેન્ટની રકમ એક જ વારમાં ચૂકવી નહીં શકે....તેથી હોમ લોન અને રોકાણનું કોમ્બિનેશન જરૂરી છે. હવે સવાલ એ છે કે તમે આ કોમ્બિનેશનને કેવી રીતે હાંસલ કરશો? કેવી રીતે ઘરના ડાઉનપેમેન્ટ માટે પૈસા ભેગા કરશે? કેવી રીતે પોતાના માટે યોગ્ય રોકાણ પસંદ કરવું અને કઈ ભૂલો ટાળવી... ચાલો સમજીએ…

 • ઘર ખરીદવા SIP ઘટાડશે EMIનો બોજ

  પગારદાર વ્યક્તિ ઘર ખરીદવા માટે મોટા ડાઉન પેમેન્ટની રકમ એક જ વારમાં ચૂકવી નહીં શકે....તેથી હોમ લોન અને રોકાણનું કોમ્બિનેશન જરૂરી છે. હવે સવાલ એ છે કે તમે આ કોમ્બિનેશનને કેવી રીતે હાંસલ કરશો? કેવી રીતે ઘરના ડાઉનપેમેન્ટ માટે પૈસા ભેગા કરશે? કેવી રીતે પોતાના માટે યોગ્ય રોકાણ પસંદ કરવું અને કઈ ભૂલો ટાળવી... ચાલો સમજીએ…

 • ખરીદ્યા વગર જ ચલાવો કાર

  આજકાલ ઘણા લોકો નૉન ઓનરશિપના વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.. કાર લીઝિંગ પણ આમાંથી એક છે... કાર લીઝિંગ એ પણ ભાડા જેવું છે, જ્યાં તમને કારનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર મળે છે. તો કાર ખરીદવી કે કાર લીઝ પર લેવી? કયો વિકલ્પ તમારા માટે રહેશે યોગ્ય? આવો સમજીએ.

 • ખરીદ્યા વગર જ ચલાવો કાર

  આજકાલ ઘણા લોકો નૉન ઓનરશિપના વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.. કાર લીઝિંગ પણ આમાંથી એક છે... કાર લીઝિંગ એ પણ ભાડા જેવું છે, જ્યાં તમને કારનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર મળે છે. તો કાર ખરીદવી કે કાર લીઝ પર લેવી? કયો વિકલ્પ તમારા માટે રહેશે યોગ્ય? આવો સમજીએ.

 • ખરીદ્યા વગર જ ચલાવો કાર

  આજકાલ ઘણા લોકો નૉન ઓનરશિપના વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.. કાર લીઝિંગ પણ આમાંથી એક છે... કાર લીઝિંગ એ પણ ભાડા જેવું છે, જ્યાં તમને કારનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર મળે છે. તો કાર ખરીદવી કે કાર લીઝ પર લેવી? કયો વિકલ્પ તમારા માટે રહેશે યોગ્ય? આવો સમજીએ.

 • ઘર ખરીદવાનું કેવી રીતે કરશો પ્લાનિંગ ?

  ઘર ખરીદવું એ એક મોટી નાણાંકીય જવાબદારીનું કામ છે. જેના માટે થોડા વર્ષો પહેલાથી કરવું પડે છે પ્રોપર પ્લાનિંગ. ડાઉન પેમેન્ટનો જુગાડ હોય કે પછી હોમ લોન EMIની બજેટ પર પડતી અસર,, ઘર ખરીદવા જોવી પડે છે લાંબી રાહ

 • ઘરી ખરીદવા કેવી રીતે કરશો પ્લાનિંગ

  ઘર ખરીદવું એ એક મોટી નાણાંકીય જવાબદારીનું કામ છે. જેના માટે થોડા વર્ષો પહેલાથી કરવું પડે છે પ્રોપર પ્લાનિંગ. ડાઉન પેમેન્ટનો જુગાડ હોય કે પછી હોમ લોન EMIની બજેટ પર પડતી અસર, ઘર ખરીદવા જોવી પડે છે લાંબી રાહ.

 • ઘર ખરીદવાનું કેવી રીતે કરશો પ્લાનિંગ ?

  ઘર ખરીદવું એ એક મોટી નાણાંકીય જવાબદારીનું કામ છે. જેના માટે થોડા વર્ષો પહેલાથી કરવું પડે છે પ્રોપર પ્લાનિંગ. ડાઉન પેમેન્ટનો જુગાડ હોય કે પછી હોમ લોન EMIની બજેટ પર પડતી અસર,, ઘર ખરીદવા જોવી પડે છે લાંબી રાહ

 • ઘર ખરીદવું કે ભાડે રહેવું?

  ઘર ખરીદવું કે ભાડેથી રહેવું એ લગ્નના લાડવા જેવું છે. જે ખાય તે પસ્તાય અને ન ખાય તે પણ પસ્તાય..એટલે અમે આજે આ આર્ટિકલમાં તમને આ બન્નેના ફાયદા અને નુકસાન વિશે જણાવીશું