• વીમામાં શું છે ઝોન-A,B અને C?

  વીમા પ્રીમિયમની કોસ્ટ ઘણા ફેક્ટરના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે...જેમ કે વીમાધારકની ઉંમર, મેડિકલ હિસ્ટ્રી, પ્રોફેશન અને ત્યાં સુધી કે તે કયા શહેરમાં રહે છે વગેરે વગેરે

 • વીમામાં શું છે ઝોન-A,B અને C?

  વીમા પ્રીમિયમની કોસ્ટ ઘણા ફેક્ટરના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે...જેમ કે વીમાધારકની ઉંમર, મેડિકલ હિસ્ટ્રી, પ્રોફેશન અને ત્યાં સુધી કે તે કયા શહેરમાં રહે છે વગેરે વગેરે

 • હવે ગુમ નહીં થાય પોલિસી

  વીમા નિયમનકાર IRDAI એ વીમા પોલિસીઓને ઈલેક્ટ્રોનિક ફોર્મેટમાં રાખવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. હવે વીમા કંપનીઓ પણ ડિજિટલ ઇન્સ્યોરન્સ બહાર પાડશે.

 • હવે ગુમ નહીં થાય પોલિસી

  વીમા નિયમનકાર IRDAI એ વીમા પોલિસીઓને ઈલેક્ટ્રોનિક ફોર્મેટમાં રાખવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. હવે વીમા કંપનીઓ પણ ડિજિટલ ઇન્સ્યોરન્સ બહાર પાડશે.

 • હવે ગુમ નહીં થાય પોલિસી

  વીમા નિયમનકાર IRDAI એ વીમા પોલિસીઓને ઈલેક્ટ્રોનિક ફોર્મેટમાં રાખવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. હવે વીમા કંપનીઓ પણ ડિજિટલ ઇન્સ્યોરન્સ બહાર પાડશે.

 • ManipalCigna Health Insurance પ્લાન

  સામાન્ય રીતે લોકો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લાંબાગાળા માટે જ લેતા હોય છે. જો તમે ManipalCigna નો LifeTime Health Plan ખરીદો છો તો તમે પ્રીમિયમમાં સારીએવી બચત કરી શકો છો.

 • ManipalCigna Health Insurance પ્લાન

  સામાન્ય રીતે લોકો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લાંબાગાળા માટે જ લેતા હોય છે. જો તમે ManipalCigna નો LifeTime Health Plan ખરીદો છો તો તમે પ્રીમિયમમાં સારીએવી બચત કરી શકો છો.

 • ManipalCigna Health Insurance પ્લાન

  સામાન્ય રીતે લોકો હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લાંબાગાળા માટે જ લેતા હોય છે. જો તમે ManipalCigna નો LifeTime Health Plan ખરીદો છો તો તમે પ્રીમિયમમાં સારીએવી બચત કરી શકો છો.

 • હેલ્થ વીમો લેતા પહેલાં આટલું ધ્યાન રાખો

  હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ માર્કેટમાં ડઝનબંધ કંપનીઓ બિઝનેસ કરે છે... રોજ નવી પોલિસીઓ લોન્ચ થઈ રહી છે... આમાંથી કઈ પોલિસી યોગ્ય રહેશે,, તેને લઈને દરેક વ્યક્તિ મુઝવણમાં હોય છે જેઓ પહેલીવાર હેલ્થ વીમો ખરીદી રહ્યા છે... અમારી સાથે સમજો કે તમારે પોલિસી કેવી રીતે પસંદ કરવી જોઈએ? ચાલો તે પાંચ બાબતોને સમજીએ, જે પોલિસી ખરીદતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

 • હેલ્થ વીમો લેતા પહેલાં આટલું ધ્યાન રાખો

  હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ માર્કેટમાં ડઝનબંધ કંપનીઓ બિઝનેસ કરે છે... રોજ નવી પોલિસીઓ લોન્ચ થઈ રહી છે... આમાંથી કઈ પોલિસી યોગ્ય રહેશે,, તેને લઈને દરેક વ્યક્તિ મુઝવણમાં હોય છે જેઓ પહેલીવાર હેલ્થ વીમો ખરીદી રહ્યા છે... અમારી સાથે સમજો કે તમારે પોલિસી કેવી રીતે પસંદ કરવી જોઈએ? ચાલો તે પાંચ બાબતોને સમજીએ, જે પોલિસી ખરીદતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.