• વૉઇસ ક્લોનિંગ સ્કેમથી કેવી રીતે બચશો?

  સાયબર ઠગ AI દ્વારા તમને લૂંટી રહ્યા છે. તેઓ AI બેઝ્ડ ડીપફેક ટેક્નોલોજી દ્વારા લોકોના અવાજ, ચહેરા વગેરેની નકલ કરી તેમના મિત્રો, પરિચિતો અથવા પરિવારના સભ્યોને લૂંટી રહ્યા છે.

 • વૉઇસ ક્લોનિંગ સ્કેમથી કેવી રીતે બચશો?

  સાયબર ઠગ AI દ્વારા તમને લૂંટી રહ્યા છે. તેઓ AI બેઝ્ડ ડીપફેક ટેક્નોલોજી દ્વારા લોકોના અવાજ, ચહેરા વગેરેની નકલ કરી તેમના મિત્રો, પરિચિતો અથવા પરિવારના સભ્યોને લૂંટી રહ્યા છે.

 • વૉઇસ ક્લોનિંગ સ્કેમથી કેવી રીતે બચશો?

  સાયબર ઠગ AI દ્વારા તમને લૂંટી રહ્યા છે. તેઓ AI બેઝ્ડ ડીપફેક ટેક્નોલોજી દ્વારા લોકોના અવાજ, ચહેરા વગેરેની નકલ કરી તેમના મિત્રો, પરિચિતો અથવા પરિવારના સભ્યોને લૂંટી રહ્યા છે.

 • હવે વધુ હાઇટેક થયા લૂંટારા

  AI હવે લોકોની નોકરીની સાથે સાથે લોકોના પૈસા પણ હજમ કરી રહ્યું છે. સાયબર ગઠીયાઓ AIનો ઉપયોગ કરીને તમને લૂંટી રહ્યા છે. તેઓ તમારા અવાજ અને ચહેરાની નકલ કરી રહ્યા છે. તેઓ AI આધારિત Deepfake Technologyનો ઉપયોગ કરીને તમને, તમારા મિત્રો અને તમારા પરિચિતોને તમારા નામે છેતરી રહ્યા છે. આ AI CHATBOTને FraudGPT અથવા WormGPT નામ આપવામાં આવ્યું છે.

 • હવે વધુ હાઇટેક થયા લૂંટારા

  AI હવે લોકોની નોકરીની સાથે સાથે લોકોના પૈસા પણ હજમ કરી રહ્યું છે. સાયબર ગઠીયાઓ AIનો ઉપયોગ કરીને તમને લૂંટી રહ્યા છે. તેઓ તમારા અવાજ અને ચહેરાની નકલ કરી રહ્યા છે. તેઓ AI આધારિત Deepfake Technologyનો ઉપયોગ કરીને તમને, તમારા મિત્રો અને તમારા પરિચિતોને તમારા નામે છેતરી રહ્યા છે. આ AI CHATBOTને FraudGPT અથવા WormGPT નામ આપવામાં આવ્યું છે.

 • હવે વધુ હાઇટેક થયા લૂંટારા

  AI હવે લોકોની નોકરીની સાથે સાથે લોકોના પૈસા પણ હજમ કરી રહ્યું છે. સાયબર ગઠીયાઓ AIનો ઉપયોગ કરીને તમને લૂંટી રહ્યા છે. તેઓ તમારા અવાજ અને ચહેરાની નકલ કરી રહ્યા છે. તેઓ AI આધારિત Deepfake Technologyનો ઉપયોગ કરીને તમને, તમારા મિત્રો અને તમારા પરિચિતોને તમારા નામે છેતરી રહ્યા છે. આ AI CHATBOTને FraudGPT અથવા WormGPT નામ આપવામાં આવ્યું છે.

 • ઇ-કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલી નોકરીઓ?

  ઇ-કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલી નોકરીઓ આવવાની છે? કયા AI ટૂલ્સથી શરૂ થઇ છેતરપિંડી અને કેમ મોંઘી થશે હવાઇયાત્રા

 • ઇ-કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલી નોકરીઓ?

  ઇ-કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલી નોકરીઓ આવવાની છે? કયા AI ટૂલ્સથી શરૂ થઇ છેતરપિંડી અને કેમ મોંઘી થશે હવાઇયાત્રા