• સાયબર ઠગોથી આ રીતે બચો

  સાયબર ફ્રોડ માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યો છે. ક્યારેક તમને તમારી જૂની વીમા પૉલિસી રિન્યૂ કરવા માટે તો ક્યારેક જૂના ઉછીના પૈસા પરત કરવા માટે કૉલ આવે છે.

 • સાયબર ઠગોથી આ રીતે બચો

  સાયબર ફ્રોડ માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યો છે. ક્યારેક તમને તમારી જૂની વીમા પૉલિસી રિન્યૂ કરવા માટે તો ક્યારેક જૂના ઉછીના પૈસા પરત કરવા માટે કૉલ આવે છે.

 • સાયબર ઠગોથી આ રીતે બચો

  સાયબર ફ્રોડ માથાનો દુઃખાવો બની રહ્યો છે. ક્યારેક તમને તમારી જૂની વીમા પૉલિસી રિન્યૂ કરવા માટે તો ક્યારેક જૂના ઉછીના પૈસા પરત કરવા માટે કૉલ આવે છે.

 • એક મિસ્ટેક અને એકાઉન્ટ હેક!

  તમારુ એકાઉન્ટ ડિલીટ થઇ જશે તેવા અજાણ્યા મેસેજ પર વિશ્વાસ ન કરો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ આ રીતે તમારું એકાઉન્ટ ડિલીટ નથી કરતું. ખોટી એક્ટિવિટી પર એકાઉન્ટ જરૂર સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે, પરંતુ ડિલીટ નહીં.

 • એક મિસ્ટેક અને એકાઉન્ટ હેક!

  તમારુ એકાઉન્ટ ડિલીટ થઇ જશે તેવા અજાણ્યા મેસેજ પર વિશ્વાસ ન કરો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ આ રીતે તમારું એકાઉન્ટ ડિલીટ નથી કરતું. ખોટી એક્ટિવિટી પર એકાઉન્ટ જરૂર સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે, પરંતુ ડિલીટ નહીં.

 • એક મિસ્ટેક અને એકાઉન્ટ હેક!

  તમારુ એકાઉન્ટ ડિલીટ થઇ જશે તેવા અજાણ્યા મેસેજ પર વિશ્વાસ ન કરો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ આ રીતે તમારું એકાઉન્ટ ડિલીટ નથી કરતું. ખોટી એક્ટિવિટી પર એકાઉન્ટ જરૂર સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે, પરંતુ ડિલીટ નહીં.