• ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે, કરો ઉચ્ચ રોકાણ

  Today we will show you how by sending small amounts you can create a big fund so that your child does not face any problem in education.

 • ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે, કરો ઉચ્ચ રોકાણ

  Today we will show you how by sending small amounts you can create a big fund so that your child does not face any problem in education.

 • ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે, કરો ઉચ્ચ રોકાણ

  Today we will show you how by sending small amounts you can create a big fund so that your child does not face any problem in education.

 • બેંકમાં ના રાખો વધુ પૈસા!

  લાંબા ગાળાની એફડીમાં પૈસા રોકવાનો કોઈ અર્થ નથી. આ રોકાણના રિટર્નથી લાંબા ગાળાના લક્ષ્યાંકો પૂરા કરવા મુશ્કેલ છે. જો રોકાણનો લક્ષ્યાંક પાંચ વર્ષથી વધુનો હોય, તો ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ માટે સારો વિકલ્પ છે. લાંબા ગાળે, તમે આ રોકાણ પર વાર્ષિક 12 ટકા રિટર્નની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તેનાથી લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં સરળતા રહેશે.

 • બેંકમાં ના રાખો વધુ પૈસા!

  લાંબા ગાળાની એફડીમાં પૈસા રોકવાનો કોઈ અર્થ નથી. આ રોકાણના રિટર્નથી લાંબા ગાળાના લક્ષ્યાંકો પૂરા કરવા મુશ્કેલ છે. જો રોકાણનો લક્ષ્યાંક પાંચ વર્ષથી વધુનો હોય, તો ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ માટે સારો વિકલ્પ છે. લાંબા ગાળે, તમે આ રોકાણ પર વાર્ષિક 12 ટકા રિટર્નની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તેનાથી લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં સરળતા રહેશે.

 • બેંકમાં ના રાખો વધુ પૈસા!

  લાંબા ગાળાની એફડીમાં પૈસા રોકવાનો કોઈ અર્થ નથી. આ રોકાણના રિટર્નથી લાંબા ગાળાના લક્ષ્યાંકો પૂરા કરવા મુશ્કેલ છે. જો રોકાણનો લક્ષ્યાંક પાંચ વર્ષથી વધુનો હોય, તો ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ માટે સારો વિકલ્પ છે. લાંબા ગાળે, તમે આ રોકાણ પર વાર્ષિક 12 ટકા રિટર્નની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તેનાથી લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં સરળતા રહેશે.