• સાવધાન,, આ પ્રકારના ફિન્ફ્લુએન્સર્સથી

    ઘણા ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ફ્લુએન્સર્સે સ્ટોક એક્સપર્ટ તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું... સ્ટોક સાથે જોડાયેલી સલાહ આપવા લાગ્યા, મિસ સેલિંગ કરવા લાગ્યા... એવા ઘણા કિસ્સાઓ છે જ્યાં આ ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ફ્લુએન્સર્સે તેમના ફૉલોઅર્સને વધારવા માટે નકલી રિટર્નનો દાવો કર્યો અથવા તો 'પંપ અને ડમ્પ' સ્કીમ્સનો ભાગ બનીને પોતે કમાણી કરે છે.

  • સાવધાન,, આ પ્રકારના ફિન્ફ્લુએન્સર્સથી

    ઘણા ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ફ્લુએન્સર્સે સ્ટોક એક્સપર્ટ તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું... સ્ટોક સાથે જોડાયેલી સલાહ આપવા લાગ્યા, મિસ સેલિંગ કરવા લાગ્યા... એવા ઘણા કિસ્સાઓ છે જ્યાં આ ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ફ્લુએન્સર્સે તેમના ફૉલોઅર્સને વધારવા માટે નકલી રિટર્નનો દાવો કર્યો અથવા તો 'પંપ અને ડમ્પ' સ્કીમ્સનો ભાગ બનીને પોતે કમાણી કરે છે.

  • સાવધાન,, આ પ્રકારના ફિન્ફ્લુએન્સર્સથી

    ઘણા ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ફ્લુએન્સર્સે સ્ટોક એક્સપર્ટ તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું... સ્ટોક સાથે જોડાયેલી સલાહ આપવા લાગ્યા, મિસ સેલિંગ કરવા લાગ્યા... એવા ઘણા કિસ્સાઓ છે જ્યાં આ ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ફ્લુએન્સર્સે તેમના ફૉલોઅર્સને વધારવા માટે નકલી રિટર્નનો દાવો કર્યો અથવા તો 'પંપ અને ડમ્પ' સ્કીમ્સનો ભાગ બનીને પોતે કમાણી કરે છે.