• મ્યુ. ફંડમાં કેશ લેવલનું મહત્વ કેટલું?

  કેશ કમ્પોનન્ટ કોઇ સ્કીમના એસેટ એલોકેશનનો મહત્વનો ભાગ હોય છે. એક રોકાણકાર તરીકે શું તમને ખબર છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસિસે પણ તેમના એસેટ એલોકેશન પોર્ટફોલિયોમાં કેશ એટલે કે રોકડ રાખવી જોઈએ? જાણીએ આ વીડિયોમાં

 • મ્યુ. ફંડમાં કેશ લેવલનું મહત્વ કેટલું?

  કેશ કમ્પોનન્ટ કોઇ સ્કીમના એસેટ એલોકેશનનો મહત્વનો ભાગ હોય છે. એક રોકાણકાર તરીકે શું તમને ખબર છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસિસે પણ તેમના એસેટ એલોકેશન પોર્ટફોલિયોમાં કેશ એટલે કે રોકડ રાખવી જોઈએ? જાણીએ આ વીડિયોમાં

 • મ્યુ. ફંડમાં કેશ લેવલનું મહત્વ કેટલું?

  કેશ કમ્પોનન્ટ કોઇ સ્કીમના એસેટ એલોકેશનનો મહત્વનો ભાગ હોય છે. એક રોકાણકાર તરીકે શું તમને ખબર છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસિસે પણ તેમના એસેટ એલોકેશન પોર્ટફોલિયોમાં કેશ એટલે કે રોકડ રાખવી જોઈએ? જાણીએ આ વીડિયોમાં

 • બેન્ક લૉકરમાં કેશ રાખવી કેટલી સુરક્ષિત?

  ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક એટલે કે SBIની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ રિવાઈઝ્ડ સેફ ડિપૉઝિટ લૉકર એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે લૉકરનો ઉપયોગ માત્ર કાયદેસર હેતુઓ માટે જ થઈ શકે છે, જેમ કે જ્વેલરી અને દસ્તાવેજો જેવી કીમતી વસ્તુઓ રાખવા… કેશ કે કરન્સી માટે ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.

 • બેન્ક લૉકરમાં કેશ રાખવી કેટલી સુરક્ષિત?

  ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક એટલે કે SBIની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ રિવાઈઝ્ડ સેફ ડિપૉઝિટ લૉકર એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે લૉકરનો ઉપયોગ માત્ર કાયદેસર હેતુઓ માટે જ થઈ શકે છે, જેમ કે જ્વેલરી અને દસ્તાવેજો જેવી કીમતી વસ્તુઓ રાખવા… કેશ કે કરન્સી માટે ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.

 • બેન્ક લૉકરમાં કેશ રાખવી કેટલી સુરક્ષિત?

  ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક એટલે કે SBIની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ રિવાઈઝ્ડ સેફ ડિપૉઝિટ લૉકર એગ્રીમેન્ટ પ્રમાણે લૉકરનો ઉપયોગ માત્ર કાયદેસર હેતુઓ માટે જ થઈ શકે છે, જેમ કે જ્વેલરી અને દસ્તાવેજો જેવી કીમતી વસ્તુઓ રાખવા… કેશ કે કરન્સી માટે ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.

 • પોસ્ટ ઓફિસની કઈ યોજના કરાવશે વધુ ફાયદો?

  સ્મોલ સેવિંગ્સ સ્કીમના વ્યાજ દરોમાં સરકાર દ્વારા દર ક્વાર્ટરમાં સુધારો કરવામાં આવે છે, જે મુજબ વ્યાજ દરો બદલાતા રહે છે.

 • એસેટ એલોકેશન કેવું હોવું જોઇએ?

  એસેટ એલોકેશન એટલે કે એસેટ ફાળવણીનો અર્થ એ છે કે તમે તમારી risk profile અને goal અનુસાર એસેટ પસંદ કરો અને તેમાં રોકાણ કરો. એસેટ ફાળવણીનો અર્થ છે કોઇ પોર્ટફોલિયોને અલગ અલગ એસેટમાં વહેંચવો.

 • એસેટ એલોકેશન કેવું હોવું જોઇએ?

  એસેટ એલોકેશન એટલે કે એસેટ ફાળવણીનો અર્થ એ છે કે તમે તમારી risk profile અને goal અનુસાર એસેટ પસંદ કરો અને તેમાં રોકાણ કરો. એસેટ ફાળવણીનો અર્થ છે કોઇ પોર્ટફોલિયોને અલગ અલગ એસેટમાં વહેંચવો.

 • એસેટ એલોકેશન કેવું હોવું જોઇએ?

  એસેટ એલોકેશન એટલે કે એસેટ ફાળવણીનો અર્થ એ છે કે તમે તમારી risk profile અને goal અનુસાર એસેટ પસંદ કરો અને તેમાં રોકાણ કરો. એસેટ ફાળવણીનો અર્થ છે કોઇ પોર્ટફોલિયોને અલગ અલગ એસેટમાં વહેંચવો.