• શું ભરણપોષણ ભથ્થું ટેક્સેબલ છે?

    એલિમનીનો અર્થ ભરણપોષણ છે. આ એક પ્રકારની નાણાકીય સહાય છે, જે છૂટાછેડા પછી પતિ દ્વારા પત્નિને જીવનનિર્વાહમાં મદદ માટે આપવામાં આવે છે.. છૂટાછેડાની પ્રક્રિયામાં ભરણપોષણ એક મહત્વપૂર્ણ પાસું છે... આવી સ્થિતિમાં, એ સમજવું જરૂરી છે કે એલિમનીનું કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે અને શું તેના પર ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે? ચાલો જાણીએ..

  • શું ભરણપોષણ ભથ્થું ટેક્સેબલ છે?

    એલિમનીનો અર્થ ભરણપોષણ છે. આ એક પ્રકારની નાણાકીય સહાય છે, જે છૂટાછેડા પછી પતિ દ્વારા પત્નિને જીવનનિર્વાહમાં મદદ માટે આપવામાં આવે છે.. છૂટાછેડાની પ્રક્રિયામાં ભરણપોષણ એક મહત્વપૂર્ણ પાસું છે... આવી સ્થિતિમાં, એ સમજવું જરૂરી છે કે એલિમનીનું કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે અને શું તેના પર ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે? ચાલો જાણીએ..

  • શું ભરણપોષણ ભથ્થું ટેક્સેબલ છે?

    એલિમનીનો અર્થ ભરણપોષણ છે. આ એક પ્રકારની નાણાકીય સહાય છે, જે છૂટાછેડા પછી પતિ દ્વારા પત્નિને જીવનનિર્વાહમાં મદદ માટે આપવામાં આવે છે.. છૂટાછેડાની પ્રક્રિયામાં ભરણપોષણ એક મહત્વપૂર્ણ પાસું છે... આવી સ્થિતિમાં, એ સમજવું જરૂરી છે કે એલિમનીનું કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે અને શું તેના પર ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે? ચાલો જાણીએ..