• પિતા પાસેથી લોન લો તો ટેક્સ છૂટ મળે?

  હોમ લોનના પ્રિન્સિપલ રીપેમેન્ટ પર સેક્શન ​​80C હેઠળ ડિડક્શન મળે છે. 80Cમાં મહત્તમ દોઢ લાખ રૂપિયા સુધીનું ડિડક્શન લઈ શકાય છે

 • પિતા પાસેથી લોન લો તો ટેક્સ છૂટ મળે?

  હોમ લોનના પ્રિન્સિપલ રીપેમેન્ટ પર સેક્શન ​​80C હેઠળ ડિડક્શન મળે છે. 80Cમાં મહત્તમ દોઢ લાખ રૂપિયા સુધીનું ડિડક્શન લઈ શકાય છે

 • પિતા પાસેથી લોન લો તો ટેક્સ છૂટ મળે?

  હોમ લોનના પ્રિન્સિપલ રીપેમેન્ટ પર સેક્શન ​​80C હેઠળ ડિડક્શન મળે છે. 80Cમાં મહત્તમ દોઢ લાખ રૂપિયા સુધીનું ડિડક્શન લઈ શકાય છે

 • આવક છુપાવવી ભારે પડી શકે છે !

  ટેક્સ એગ્ઝેમ્પ્શન મેળવવા માટે ખોટા દસ્તાવેજોનો સહારો લેવો કોઇ પણ પરિસ્થિતિમાં ડાહ્યો નિર્ણય નથી. ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ડેટા માઇનિંગનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે અને તમારા રેકોર્ડ્સનું 360 ડીગ્રી વેરિફિકેશન કરી રહ્યું છે.

 • આવક છુપાવવી ભારે પડી શકે છે !

  ટેક્સ એગ્ઝેમ્પ્શન મેળવવા માટે ખોટા દસ્તાવેજોનો સહારો લેવો કોઇ પણ પરિસ્થિતિમાં ડાહ્યો નિર્ણય નથી. ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ડેટા માઇનિંગનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે અને તમારા રેકોર્ડ્સનું 360 ડીગ્રી વેરિફિકેશન કરી રહ્યું છે.

 • આવક છુપાવવી ભારે પડી શકે છે !

  ટેક્સ એગ્ઝેમ્પ્શન મેળવવા માટે ખોટા દસ્તાવેજોનો સહારો લેવો કોઇ પણ પરિસ્થિતિમાં ડાહ્યો નિર્ણય નથી. ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ડેટા માઇનિંગનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે અને તમારા રેકોર્ડ્સનું 360 ડીગ્રી વેરિફિકેશન કરી રહ્યું છે.

 • NPSમાંથી આવી રીતે ઉઠાવો મહત્તમ લાભ !

  NPS અથવા નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ એ તમારા રિટાયર્મેન્ટ માટે આયોજન કરવાનું અને ઇન્વેસ્ટ કરવાનું એક સરસ સ્કીમ છે. તમે તમારા રિટાયર્મેન્ટ સુધી તેમાં રોકાણ કરી શકો છો અને તમે જ્યારે 60 વર્ષના થાવ છો ત્યારે તમે લમસમ રકમ ઉપાડી શકો છો અને નિયમિત પેન્શન મેળવી શકો છો.

 • NPSમાંથી આવી રીતે ઉઠાવો મહત્તમ લાભ !

  NPS અથવા નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ એ તમારા રિટાયર્મેન્ટ માટે આયોજન કરવાનું અને ઇન્વેસ્ટ કરવાનું એક સરસ સ્કીમ છે. તમે તમારા રિટાયર્મેન્ટ સુધી તેમાં રોકાણ કરી શકો છો અને તમે જ્યારે 60 વર્ષના થાવ છો ત્યારે તમે લમસમ રકમ ઉપાડી શકો છો અને નિયમિત પેન્શન મેળવી શકો છો.

 • NPSમાંથી આવી રીતે ઉઠાવો મહત્તમ લાભ !

  NPS અથવા નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ એ તમારા રિટાયર્મેન્ટ માટે આયોજન કરવાનું અને ઇન્વેસ્ટ કરવાનું એક સરસ સ્કીમ છે. તમે તમારા રિટાયર્મેન્ટ સુધી તેમાં રોકાણ કરી શકો છો અને તમે જ્યારે 60 વર્ષના થાવ છો ત્યારે તમે લમસમ રકમ ઉપાડી શકો છો અને નિયમિત પેન્શન મેળવી શકો છો.

 • શું ટેક્સ બચાવવા માટે NPSમાં રોકાણ કરવું

  NPS એટલે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ એક સરકારી રિટાયરમેન્ટ સ્કીમ છે. 18 વર્ષથી ઉપરની ઉંમરનો કોઇપણ ભારતીય આ ખાતુ ખોલાવી શકે છે.