ક્રેડિટ કાર્ડનું પૂરુ બિલ ન ચુકવવામાં શું છે જોખમ?

તમામ પ્રકારના બિલોની ચુકવણી અને શોપિંગ માટે ક્રેડિટ કાર્ડ ઉત્તમ વિકલ્પ છે. આખા મહિનાનો ખર્ચ કરો અને અંતમાં ચુકવણી.

  • Team Money9
  • Last Updated : August 25, 2022, 10:41 IST
Published: August 25, 2022, 10:41 IST

ક્રેડિટ કાર્ડનું પૂરુ બિલ ન ચુકવવામાં શું છે જોખમ?