1 ડોલરના 80 રૂપિયા, અમેરિકામાં અભ્યાસ મોંઘો થયો

ડોલરની સામે રૂપિયાની નબળાઇએ વિદેશ જનારા વિદ્યાર્થીઓના બજેટને બગાડી નાંખ્યું છે.

Published: August 9, 2022, 09:07 IST

1 ડોલરના 80 રૂપિયા, અમેરિકામાં અભ્યાસ મોંઘો થયો