ઉતાવળે આંબા નહીં પાકે, અત્યારે જ કરો ટેક્સ સેવિંગ

ચાલુ નાણાકીય વર્ષના છ મહિના તો પૂરા પણ થઇ ચૂક્યા છે. ત્યારે સમય આવી ગયો છે કે અત્યારથી નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે ટેક્સ બચત અંગે વિચારવાનું શરૂ કરી દો.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 11, 2022, 15:17 IST
Published: November 11, 2022, 15:17 IST

ઉતાવળે આંબા નહીં પાકે, અત્યારે જ કરો ટેક્સ સેવિંગ