ગિફ્ટમાં Shares આપીએ તો Tax ભરવો પડે? ગિફ્ટ લેનારે Tax ભરવો પડે કે આપનારે?

તમે કોઈને શેર્સ ગિફ્ટ કરી શકો છો. આ એવી ગિફ્ટ છે જે જેટલી જુની હશે, તેટલો વધારે ફાયદો કરાવશે. ગિફ્ટમાં શેર કોને આપવાથી ક્યારે ટેક્સ લાગે, તે જાણીએ....

  • Team Money9
  • Last Updated : November 11, 2022, 11:35 IST
Published: November 11, 2022, 11:35 IST

ગિફ્ટમાં Shares આપીએ તો Tax ભરવો પડે? ગિફ્ટ લેનારે Tax ભરવો પડે કે આપનારે?