શું ડેટ ફંડ ક્યારેય નેગેટિવ રિટર્ન નથી આપતા?

સુરક્ષા, ગુણવત્તા અને તરલતાના હિસાબે ડેટ ફંડમાં રોકાણ સારુ માનવામાં આવે છે. ઇક્વિટી ફંડ્સના મુકાબલે ડેટ ફંડ સુરક્ષિત હોય છે.

Published: June 24, 2022, 07:36 IST

શું ડેટ ફંડ ક્યારેય નેગેટિવ રિટર્ન નથી આપતા?