કોઇ Asset Management Companyના ફંડ મેનેજર બદલાય તો શું કરવું?

તાત્કાલિક ફંડમાંથી નીકળી જવાના બદલે તે પછીના છ થી આઠ મહિના સુધી ફંડના પ્રદર્શન પર નજર રાખવી જોઇએ.

  • Team Money9
  • Last Updated : August 19, 2022, 08:07 IST
Published: August 19, 2022, 08:07 IST

કોઇ Asset Management Companyના ફંડ મેનેજર બદલાય તો શું કરવું?