ટુ-વ્હીલર કંપનીઓના શેરમાં હાલ શું સ્ટ્રેટેજી રાખવી જોઈએ?

કોવિડ મહામારી બાદ બાઇક્સની માંગની પેટર્નમાં થયેલા ફેરફાર થયા બાદ હવે ટુ-વ્હીલર કંપનીઓના શેરમાં શું સ્ટ્રેટેજી હોવી જોઈએ?

Published: April 18, 2024, 13:46 IST

ટુ-વ્હીલર કંપનીઓના શેરમાં હાલ શું સ્ટ્રેટેજી રાખવી જોઈએ?