માઈક્રો SIP શું છે અને તેનાથી રોકાણકારોને શું ફાયદો થશે?

નાના રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગે હવે માત્ર 100 રૂપિયાની SIPની શરુઆત કરી છે... ગ્રામીણ વસ્તી, ઓછી આવક ધરાવતા લોકો, પોકેટ મની મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ અને ત્યાં સુધી કે બાળકો પણ માઇક્રો SIPનો લાભ મેળવી શકે છે.

Published: April 12, 2024, 14:22 IST

માઈક્રો SIP શું છે અને તેનાથી રોકાણકારોને શું ફાયદો થશે?