શું અત્યારે સિમેન્ટ સેક્ટરની કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનો યોગ્ય સમય છે?

છેલ્લા 5 નાણાકીય વર્ષોમાં,સિમેન્ટ ઉદ્યોગની ક્ષમતા 11.9 કરોડ ટન વધીને 59.5 કરોડ ટન પર પહોંચી ગઈ છે. પરંતુ શું સિમેન્ટ સેક્ટરની માંગમાં પણ ક્ષમતા અનુસાર વધારો થઇ રહ્યો છે?

  • Team Money9
  • Last Updated : February 22, 2024, 13:12 IST
Published: February 22, 2024, 13:12 IST

શું અત્યારે સિમેન્ટ સેક્ટરની કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનો યોગ્ય સમય છે?