શેરબજારમાં રોકાણ કરતી વખતે કયા પરિબળોનું ધ્યાન રાખશો?

જો તમે કોઇ કંપનીને વધારે વેલ્યૂએશન પર ખરીદી રહ્યાં છો તો એ ચોક્કસ માનજો કે કંપનીના શેર ક્યારેક તો સાચા વેલ્યૂએશન પર આવશે.

Published: July 21, 2022, 07:09 IST

શેરબજારમાં રોકાણ કરતી વખતે કયા પરિબળોનું ધ્યાન રાખશો?