શું તમારો પોર્ટફોલિયો ઓવર ડાયવર્સિફાઇડ છે?

ઓવર ડાયવર્સિફિકેશનનો સૌથી પહેલો સંકેત ત્યારે મળે છે જ્યારે તમને એ ખબર ન પડે કે તમારા રોકાણમાં ચાલી શું રહ્યું છે.

Published: July 8, 2022, 07:13 IST

શું તમારો પોર્ટફોલિયો ઓવર ડાયવર્સિફાઇડ છે?