શું છે CDMDF? રોકાણકારોને તેનાથી શું ફાયદો થશે?

Corporate Debt Market Development Fund એટલે કે CDMDF સંકટના સમયે કોઇ ડેટ ફંડને પૈસા આપીને મદદ કરશે અને બીજું ડેટ માર્કેટમાં રોકડ વધારીને બિઝનેસને પ્રોત્સાહન આપશે.

  • Team Money9
  • Last Updated : August 18, 2023, 11:40 IST
Published: August 18, 2023, 11:40 IST

શું છે CDMDF? રોકાણકારોને તેનાથી શું ફાયદો થશે?