ડ્યુરેશન ફંડમાં રોકાણ કરવાથી કેટલો ફાયદો થાય?

ડ્યુરેશન ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીમાં ઘણાં પ્રકારના ફંડ હોય છે. જેવા કે લૉંગ ડ્યૂરેશન ફંડ, મીડિયમ ડ્યૂરેશન ફંડ વગેરે.

Published: July 4, 2022, 15:37 IST

ડ્યુરેશન ફંડમાં રોકાણ કરવાથી કેટલો ફાયદો થાય?