શું શેલ્બી હોસ્પિટલ્સનો શેર તમારી નાણાકીય હેલ્થ સુધારશે?

FY23ના પહેલા 9 મહિનામાં કંપનીએ 605 કરોડ રૂપિયાની આવક અને 53.7 કરોડનો નફો કર્યો છે.

Published: March 7, 2023, 10:21 IST

શું શેલ્બી હોસ્પિટલ્સનો શેર તમારી નાણાકીય હેલ્થ સુધારશે?