• ફળ શાકભાજીમાં કેમિકલના વપરાશ પર કડકાઇ

  ળ શાકભાજીમાં કેમિકલના વપરાશ પર કડકાઇ..ફોન પે બાદ હવે આ એપ આપશે સસ્તા ટામેટા

 • ફળ શાકભાજીમાં કેમિકલના વપરાશ પર કડકાઇ

  ળ શાકભાજીમાં કેમિકલના વપરાશ પર કડકાઇ..ફોન પે બાદ હવે આ એપ આપશે સસ્તા ટામેટા

 • ઓનલાઇન આ રીતે સસ્તામાં મળશે ફૂડ

  ONDC એટલે કે ઓપન નેટવર્ક ફોર ડિજીટલ કોમર્સ એક ઓપન સોર્સ નેટવર્ક છે જેને સરકારે ડેવલપ કર્યું છે જેના પર સ્થાનિક અને નાના વેપારીઓને નેટવર્ક ઇનેબલ્ડ એપ્લિકેશન મળે છે. ONDC નું લક્ષ્ય ઇ-કોમર્સ રિટેલર્સ માટે એક ઓપન પ્લેટફોર્મને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે.

 • ઓનલાઇન આ રીતે સસ્તામાં મળશે ફૂડ

  ONDC એટલે કે ઓપન નેટવર્ક ફોર ડિજીટલ કોમર્સ એક ઓપન સોર્સ નેટવર્ક છે જેને સરકારે ડેવલપ કર્યું છે જેના પર સ્થાનિક અને નાના વેપારીઓને નેટવર્ક ઇનેબલ્ડ એપ્લિકેશન મળે છે. ONDC નું લક્ષ્ય ઇ-કોમર્સ રિટેલર્સ માટે એક ઓપન પ્લેટફોર્મને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે.

 • ઓનલાઇન આ રીતે સસ્તામાં મળશે ફૂડ

  ONDC એટલે કે ઓપન નેટવર્ક ફોર ડિજીટલ કોમર્સ એક ઓપન સોર્સ નેટવર્ક છે જેને સરકારે ડેવલપ કર્યું છે જેના પર સ્થાનિક અને નાના વેપારીઓને નેટવર્ક ઇનેબલ્ડ એપ્લિકેશન મળે છે. ONDC નું લક્ષ્ય ઇ-કોમર્સ રિટેલર્સ માટે એક ઓપન પ્લેટફોર્મને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે.