• પૈસા પણ વધશે, ટેક્સ પણ બચશે

  સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ કરવા માટે, તમારુ રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન હોવું અને બાળકીના માતા-પિતા અથવા કાયદેસરના વાલી હોવું જરૂરી છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું બાળકીના જન્મથી લઈને 10 વર્ષની ઉંમર સુધી ખોલી શકાય છે.

 • પૈસા પણ વધશે, ટેક્સ પણ બચશે

  સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ કરવા માટે, તમારુ રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન હોવું અને બાળકીના માતા-પિતા અથવા કાયદેસરના વાલી હોવું જરૂરી છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું બાળકીના જન્મથી લઈને 10 વર્ષની ઉંમર સુધી ખોલી શકાય છે.

 • પૈસા પણ વધશે, ટેક્સ પણ બચશે

  સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ કરવા માટે, તમારુ રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન હોવું અને બાળકીના માતા-પિતા અથવા કાયદેસરના વાલી હોવું જરૂરી છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું બાળકીના જન્મથી લઈને 10 વર્ષની ઉંમર સુધી ખોલી શકાય છે.

 • PPFમાં રોકાણ કોના માટે છે બેસ્ટ? કેટલો બચાવી શકશો ટેક્સ?

  જો તમે ધંધો કરો છો, અથવા સ્વ-રોજગારી છો અને ક્યાંય બચત નથી કરતાં, તો ટેક્સ (TAX) બચાવવા માટે PPF એક સારો રોકાણ-વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.