• ક્યાં ખોલવું જોઈએ ડીમેટ એકાઉન્ટ?

  તાજેતરના વર્ષોમાં ડીમેટ ખાતા ઘણી ઝડપથી વધ્યા છે. આનું કારણ છે સ્ટોક ઇન્વેસ્ટમેન્ટને લઇને લોકોમાં વધી રહેલી જાગૃતિ. આવી સ્થિતિમાં, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકિંગ કંપનીઓ અને ફુલ-સર્વિસ બ્રોકિંગ કંપનીઓ બન્નેમાંથી ડીમેટ એકાઉન્ટ ક્યાં ખોલાવવું જોઈએ

 • ક્યાં ખોલવું જોઈએ ડીમેટ એકાઉન્ટ?

  તાજેતરના વર્ષોમાં ડીમેટ ખાતા ઘણી ઝડપથી વધ્યા છે. આનું કારણ છે સ્ટોક ઇન્વેસ્ટમેન્ટને લઇને લોકોમાં વધી રહેલી જાગૃતિ. આવી સ્થિતિમાં, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકિંગ કંપનીઓ અને ફુલ-સર્વિસ બ્રોકિંગ કંપનીઓ બન્નેમાંથી ડીમેટ એકાઉન્ટ ક્યાં ખોલાવવું જોઈએ

 • ક્યાં ખોલવું જોઈએ ડીમેટ એકાઉન્ટ?

  તાજેતરના વર્ષોમાં ડીમેટ ખાતા ઘણી ઝડપથી વધ્યા છે. આનું કારણ છે સ્ટોક ઇન્વેસ્ટમેન્ટને લઇને લોકોમાં વધી રહેલી જાગૃતિ. આવી સ્થિતિમાં, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકિંગ કંપનીઓ અને ફુલ-સર્વિસ બ્રોકિંગ કંપનીઓ બન્નેમાંથી ડીમેટ એકાઉન્ટ ક્યાં ખોલાવવું જોઈએ

 • ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકરેજ શું હોય છે?

  ભારતમાં ટ્રેડિશનલ બ્રોકર્સ સામાન્ય રીતે કોઇ ટ્રેડ વેલ્યૂના એક નિશ્ચિત ટકા કમિશન તરીકે લે છે. આ ફી લઘુત્તમ 0.10% થી લઇને 0.75 % સુધી હોઇ શકે છે.

 • ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકરેજ શું હોય છે?

  ભારતમાં ટ્રેડિશનલ બ્રોકર્સ સામાન્ય રીતે કોઇ ટ્રેડ વેલ્યૂના એક નિશ્ચિત ટકા કમિશન તરીકે લે છે. આ ફી લઘુત્તમ 0.10% થી લઇને 0.75 % સુધી હોઇ શકે છે.

 • ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકરેજ શું હોય છે?

  ભારતમાં ટ્રેડિશનલ બ્રોકર્સ સામાન્ય રીતે કોઇ ટ્રેડ વેલ્યૂના એક નિશ્ચિત ટકા કમિશન તરીકે લે છે. આ ફી લઘુત્તમ 0.10% થી લઇને 0.75 % સુધી હોઇ શકે છે.