• ડેટ ફંડમાં રોકાણ હજુ કેમ છે ફાયદાકારક?

    રોકાણકારોએ પોતાના શૉર્ટ ટર્મ અને લોન્ગ ટર્મના લક્ષ્ય અને જોખમ લેવાની ક્ષમતા પ્રમાણે પસંદ કરેલા મ્યૂચુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ. જો તમે પહેલાથી જ ડેટ સ્કીમમાં રોકાણ કર્યું છે અને તે તમારા લક્ષ્યને અનુરૂપ છે તો તેને જાળવી રાખો.

  • ડેટ ફંડમાં રોકાણ હજુ કેમ છે ફાયદાકારક?

    રોકાણકારોએ પોતાના શૉર્ટ ટર્મ અને લોન્ગ ટર્મના લક્ષ્ય અને જોખમ લેવાની ક્ષમતા પ્રમાણે પસંદ કરેલા મ્યૂચુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ. જો તમે પહેલાથી જ ડેટ સ્કીમમાં રોકાણ કર્યું છે અને તે તમારા લક્ષ્યને અનુરૂપ છે તો તેને જાળવી રાખો.

  • ડેટ ફંડમાં રોકાણ હજુ કેમ છે ફાયદાકારક?

    રોકાણકારોએ પોતાના શૉર્ટ ટર્મ અને લોન્ગ ટર્મના લક્ષ્ય અને જોખમ લેવાની ક્ષમતા પ્રમાણે પસંદ કરેલા મ્યૂચુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ. જો તમે પહેલાથી જ ડેટ સ્કીમમાં રોકાણ કર્યું છે અને તે તમારા લક્ષ્યને અનુરૂપ છે તો તેને જાળવી રાખો.