• તો ઘટી જશે ક્રેડિટ સ્કોર

  શું ક્રેડિટ કાર્ડ બંધ કરવાથી તમારા ક્રેડિટ સ્કોર પર ખરેખર અસર થાય છે? અને જો થાય છે તો આપણે તેને કેવી રીતે ટાળી શકીએ? આવો આ પ્રશ્નનો જવાબ આ વીડિયોમાં શોધીએ

 • તો ઘટી જશે ક્રેડિટ સ્કોર

  શું ક્રેડિટ કાર્ડ બંધ કરવાથી તમારા ક્રેડિટ સ્કોર પર ખરેખર અસર થાય છે? અને જો થાય છે તો આપણે તેને કેવી રીતે ટાળી શકીએ? આવો આ પ્રશ્નનો જવાબ આ વીડિયોમાં શોધીએ

 • તો ઘટી જશે ક્રેડિટ સ્કોર

  શું ક્રેડિટ કાર્ડ બંધ કરવાથી તમારા ક્રેડિટ સ્કોર પર ખરેખર અસર થાય છે? અને જો થાય છે તો આપણે તેને કેવી રીતે ટાળી શકીએ? આવો આ પ્રશ્નનો જવાબ આ વીડિયોમાં શોધીએ

 • ક્રેડિટ કાર્ડ ખરાબ નથી!

  ઘણાંબધા લોકોની પાસે એકથી વધુ ક્રેડિટ કાર્ડ હોય છે, ઘણાંની પાસે તો 3-4 કાર્ડ હોય છે. ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે જોડાયેલા એવા ઘણા મિથ છે, જેના કારણે લોકો ક્રેડિટ કાર્ડનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ નથી કરી શકતા. શું છે તે મિથ, આવો જાણીએ.

 • ક્રેડિટ કાર્ડ ખરાબ નથી!

  ઘણાંબધા લોકોની પાસે એકથી વધુ ક્રેડિટ કાર્ડ હોય છે, ઘણાંની પાસે તો 3-4 કાર્ડ હોય છે. ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે જોડાયેલા એવા ઘણા મિથ છે, જેના કારણે લોકો ક્રેડિટ કાર્ડનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ નથી કરી શકતા. શું છે તે મિથ, આવો જાણીએ.

 • ક્રેડિટ કાર્ડ ખરાબ નથી!

  ઘણાંબધા લોકોની પાસે એકથી વધુ ક્રેડિટ કાર્ડ હોય છે, ઘણાંની પાસે તો 3-4 કાર્ડ હોય છે. ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે જોડાયેલા એવા ઘણા મિથ છે, જેના કારણે લોકો ક્રેડિટ કાર્ડનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ નથી કરી શકતા. શું છે તે મિથ, આવો જાણીએ.

 • ક્રેડિટ કાર્ડ છે...ફસાતા નહીં

  ક્રેડિટ કાર્ડમાં બેલેન્સ ટ્રાન્સફર એ પ્રોસેસને કહેવામાં આવે છે જેમાં તમારા વર્તમાન ક્રેડિટ કાર્ડનું ડેટ જેની સાથે જોડાયેલા નિયમો અને શરતો વધુ સારી હોય છે તેવા બીજા કાર્ડમાં ટ્રાન્સફર થઇ જાય છે.

 • ક્રેડિટ કાર્ડ છે...ફસાતા નહીં

  ક્રેડિટ કાર્ડમાં બેલેન્સ ટ્રાન્સફર એ પ્રોસેસને કહેવામાં આવે છે જેમાં તમારા વર્તમાન ક્રેડિટ કાર્ડનું ડેટ જેની સાથે જોડાયેલા નિયમો અને શરતો વધુ સારી હોય છે તેવા બીજા કાર્ડમાં ટ્રાન્સફર થઇ જાય છે.

 • ક્રેડિટ કાર્ડ છે...ફસાતા નહીં

  ક્રેડિટ કાર્ડમાં બેલેન્સ ટ્રાન્સફર એ પ્રોસેસને કહેવામાં આવે છે જેમાં તમારા વર્તમાન ક્રેડિટ કાર્ડનું ડેટ જેની સાથે જોડાયેલા નિયમો અને શરતો વધુ સારી હોય છે તેવા બીજા કાર્ડમાં ટ્રાન્સફર થઇ જાય છે.

 • આ છે ફાયદાકારક કાર્ડ

  કો-બ્રાન્ડેડ ક્રેડિટ કાર્ડ કાર્ડ કંપની અને બિઝનેસ બંને સાથે મળીને બહાર પાડે છે. કાર્ડ કંપનીઓ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ, ટ્રાવેલ સાઇટ્સ, ફ્યુઅલ કંપનીઓ, હોટેલ્સ, ઓનલાઈન ફૂડ ડિલિવરી એપ્સ વગેરે સાથે ભાગીદારીમાં આવા કાર્ડ બહાર પાડે છે.