• પર્સનલ લોન લેવી કે ક્રેડિટ કાર્ડના હપ્તા

  If you want to buy something expensive, should you buy it on a credit card EMI or on a personal loan? This question comes in the mind of many people. So let us compare these two based on different criteria.

 • પર્સનલ લોન લેવી કે ક્રેડિટ કાર્ડના હપ્તા

  If you want to buy something expensive, should you buy it on a credit card EMI or on a personal loan? This question comes in the mind of many people. So let us compare these two based on different criteria.

 • પર્સનલ લોન લેવી કે ક્રેડિટ કાર્ડના હપ્તા

  If you want to buy something expensive, should you buy it on a credit card EMI or on a personal loan? This question comes in the mind of many people. So let us compare these two based on different criteria.

 • Loanમાં સમજો Credit Scoreનું મહત્વ

  જ્યારે તમે લોન માટે અરજી કરો છો, ત્યારે બેંક તમને સૌથી પહેલા તમારો ક્રેડિટ સ્કોર પૂછે છે. ક્રેડિટ સ્કોર એ તમારી ક્રેડિટ યોગ્યતા અથવા તમારા દેવાની ચૂકવણી કરવાની તમારી ક્ષમતાનું માપ છે. લોન આપતી વખતે આ એક મહત્વનું પરિબળ હોય છે.

 • Loanમાં સમજો Credit Scoreનું મહત્વ

  જ્યારે તમે લોન માટે અરજી કરો છો, ત્યારે બેંક તમને સૌથી પહેલા તમારો ક્રેડિટ સ્કોર પૂછે છે. ક્રેડિટ સ્કોર એ તમારી ક્રેડિટ યોગ્યતા અથવા તમારા દેવાની ચૂકવણી કરવાની તમારી ક્ષમતાનું માપ છે. લોન આપતી વખતે આ એક મહત્વનું પરિબળ હોય છે. ક્રેડિટ સ્કોર એ એક 3-અંકનો સ્કોર છે, જે વિવિધ બ્યુરો અથવા ક્રેડિટ માહિતી કંપનીઓ દ્વારા અલગ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમાંથી, CIBIL સ્કોર સૌથી લોકપ્રિય છે. 700 થી 750 વચ્ચેનો ક્રેડિટ સ્કોર સારો ક્રેડિટ સ્કોર ગણાય છે. સારો ક્રેડિટ સ્કોર ઓછા વ્યાજ દરે લોન મેળવવાની તમારી તકો વધારે છે

 • Loanમાં સમજો Credit Scoreનું મહત્વ

  જ્યારે તમે લોન માટે અરજી કરો છો, ત્યારે બેંક તમને સૌથી પહેલા તમારો ક્રેડિટ સ્કોર પૂછે છે. ક્રેડિટ સ્કોર એ તમારી ક્રેડિટ યોગ્યતા અથવા તમારા દેવાની ચૂકવણી કરવાની તમારી ક્ષમતાનું માપ છે. લોન આપતી વખતે આ એક મહત્વનું પરિબળ હોય છે. ક્રેડિટ સ્કોર એ એક 3-અંકનો સ્કોર છે, જે વિવિધ બ્યુરો અથવા ક્રેડિટ માહિતી કંપનીઓ દ્વારા અલગ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમાંથી, CIBIL સ્કોર સૌથી લોકપ્રિય છે. 700 થી 750 વચ્ચેનો ક્રેડિટ સ્કોર સારો ક્રેડિટ સ્કોર ગણાય છે. સારો ક્રેડિટ સ્કોર ઓછા વ્યાજ દરે લોન મેળવવાની તમારી તકો વધારે છે

 • લોનથી ભારે, લોનની ભૂલ

  બેંકો તમારા ક્રેડિટ સ્કોર અને ક્રેડિટ રિપોર્ટના આધારે નક્કી કરે છે કે તમને લોન કે ક્રેડિટ કાર્ડ આપવું જોઇએ કે નહીં..ક્રેડિટ રિપોર્ટમાં નેગેટિવ ઇન્ફોર્મેશનને કારણે લોન મેળવવી મુશ્કેલ બની જાય છે

 • લોનથી ભારે, લોનની ભૂલ

  બેંકો તમારા ક્રેડિટ સ્કોર અને ક્રેડિટ રિપોર્ટના આધારે નક્કી કરે છે કે તમને લોન કે ક્રેડિટ કાર્ડ આપવું જોઇએ કે નહીં..ક્રેડિટ રિપોર્ટમાં નેગેટિવ ઇન્ફોર્મેશનને કારણે લોન મેળવવી મુશ્કેલ બની જાય છે

 • લોનથી ભારે, લોનની ભૂલ

  બેંકો તમારા ક્રેડિટ સ્કોર અને ક્રેડિટ રિપોર્ટના આધારે નક્કી કરે છે કે તમને લોન કે ક્રેડિટ કાર્ડ આપવું જોઇએ કે નહીં..ક્રેડિટ રિપોર્ટમાં નેગેટિવ ઇન્ફોર્મેશનને કારણે લોન મેળવવી મુશ્કેલ બની જાય છે

 • મુસીબત ન બની જાય સેલેરી એકાઉન્ટ

  જ્યારે તમે Job બદલો છો, ત્યારે કંપની તમારુ કોઇ Bankમાં SALARY ACCOUNT ખોલાવે છે. Savings Accountની તુલનામાં, સેલેરી એકાઉન્ટમાં અનેક પ્રકારની વધારાની સુવિધાઓ મળે છે, જેના માટે કોઈ ચાર્જ લેવામાં નથી આવતો