સંકટના સમયમાં સોનું આપશે સાથ!

ગોલ્ડ લોન એક સિક્યોર્ડ લોન છે. સિક્યૉર્ડ લોન હોવાના કારણે બેંક સરળતાથી લોન આપી દે છે. કેમ કે સોનાને ગિરો મુક્યું હોવાથી તેમને લોન ડૂબવાનું જોખમ ઓછું હોય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગોલ્ડ લોનની ડિમાંડ ઘણી વધી છે,, આવો સમજીએ કેમ?

Published: July 27, 2023, 14:37 IST

સંકટના સમયમાં સોનું આપશે સાથ!