• આ શું કરી રહ્યાં છે Swiggy, Zomato?

  છેલ્લા કેટલાક સમયમાં, ઘણીબધી ફૂડ ડિલિવરી એપ્લિકેશન્સમાં ઓનટાઇમ ડિલિવરી કરવામાં સમસ્યા આવી રહી છે. ડિલિવરી સમયથી અડધા કલાક લેટ અને ક્યારેક તો એક કલાક મોડી થઇ રહી છે.

 • IPO રોકાણમાંથી ક્યારે Exit કરવું?

  જો કોઈ IPO માર્કેટ PE, એટલે કે માર્કેટ વેલ્યુએશનથી ઉપર જતુ રહે છે તો મેક્સિમ 7 થી 10 દિવસમાં રિવર્સલ આવી જાય છે એટલે કે પ્રોફિટ બુકિંગ હાવી થઇ જાય છે. જ્યારે વેલ્યુએશન સારું હોય તો લિસ્ટિંગ ગેઇન એક થી દોઢ મહિના સુધી ચાલે છે.

 • IPO રોકાણમાંથી ક્યારે Exit કરવું?

  જો કોઈ IPO માર્કેટ PE, એટલે કે માર્કેટ વેલ્યુએશનથી ઉપર જતુ રહે છે તો મેક્સિમ 7 થી 10 દિવસમાં રિવર્સલ આવી જાય છે એટલે કે પ્રોફિટ બુકિંગ હાવી થઇ જાય છે. જ્યારે વેલ્યુએશન સારું હોય તો લિસ્ટિંગ ગેઇન એક થી દોઢ મહિના સુધી ચાલે છે.

 • IPO રોકાણમાંથી ક્યારે Exit કરવું?

  જો કોઈ IPO માર્કેટ PE, એટલે કે માર્કેટ વેલ્યુએશનથી ઉપર જતુ રહે છે તો મેક્સિમ 7 થી 10 દિવસમાં રિવર્સલ આવી જાય છે એટલે કે પ્રોફિટ બુકિંગ હાવી થઇ જાય છે. જ્યારે વેલ્યુએશન સારું હોય તો લિસ્ટિંગ ગેઇન એક થી દોઢ મહિના સુધી ચાલે છે.

 • Zomato, Apple, ananya birlaના સમાચારો

  આ વીકલી રિપોર્ટમાં અમે તમને બતાવીશું કોર્પોરેટ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ જગતના સમાચાર. આજના એપિસોડમાં આપણે વાત કરીશું Zomato, hinduja, income tax, BharatPe, Foot Locker, Apple, ananya birla અંગે.

 • Zomato, Apple, ananya birlaના સમાચારો

  આ વીકલી રિપોર્ટમાં અમે તમને બતાવીશું કોર્પોરેટ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ જગતના સમાચાર. આજના એપિસોડમાં આપણે વાત કરીશું Zomato, hinduja, income tax, BharatPe, Foot Locker, Apple, ananya birla અંગે.

 • Zomato, Apple, ananya birlaના સમાચારો

  આ વીકલી રિપોર્ટમાં અમે તમને બતાવીશું કોર્પોરેટ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ જગતના સમાચાર. આજના એપિસોડમાં આપણે વાત કરીશું Zomato, hinduja, income tax, BharatPe, Foot Locker, Apple, ananya birla અંગે.

 • TITAN, gautam singhaniaના સમાચારો

  આ વીકલી રિપોર્ટમાં અમે તમને બતાવીશું કોર્પોરેટ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ જગતના સમાચાર. આજના એપિસોડમાં આપણે વાત કરીશું Mukesh Ambani, BYJUS, Zomato, Swiggy, TCS, NAWAZ MODI, TITAN, gautam singhaniaઅંગે.

 • TITAN, gautam singhaniaના સમાચારો

  આ વીકલી રિપોર્ટમાં અમે તમને બતાવીશું કોર્પોરેટ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ જગતના સમાચાર. આજના એપિસોડમાં આપણે વાત કરીશું Mukesh Ambani, BYJUS, Zomato, Swiggy, TCS, NAWAZ MODI, TITAN, gautam singhaniaઅંગે.

 • TITAN, gautam singhaniaના સમાચારો

  આ વીકલી રિપોર્ટમાં અમે તમને બતાવીશું કોર્પોરેટ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ જગતના સમાચાર. આજના એપિસોડમાં આપણે વાત કરીશું Mukesh Ambani, BYJUS, Zomato, Swiggy, TCS, NAWAZ MODI, TITAN, gautam singhaniaઅંગે.