કોઈ પ્રોપર્ટીની હરાજી ક્યારે થાય છે અને આવી સંપત્તિ કેવી રીતે ખરીદી શકાય છે?

રાજીમાં સંપત્તિ ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો રાખજો કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન. કયા સંજોગોમાં, કેવી રીતે થાય છે પ્રોપર્ટીની હરાજી. હરાજીમાં ખરીદેલી પ્રોપર્ટીનું કેવી રીતે કરશો પેમેન્ટ? જાણો આ રીપોર્ટમાં

Published: May 8, 2023, 15:22 IST

કોઈ પ્રોપર્ટીની હરાજી ક્યારે થાય છે અને આવી સંપત્તિ કેવી રીતે ખરીદી શકાય છે?