લોન રિફાઇનાન્સિંગ અને રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કરતી વખતે શું ધ્યાનમાં લેશો?

હોમ લોન એ મોટી રકમની લોન છે... પગારનો મોટો ભાગ તેની EMI ભરવામાં ખર્ચાઇ જાય છે... લાંબા ગાળાની અને મોટી રકમ હોવાના કારણે, ઘણી વખત લોકોને લોન ચૂકવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે

Published: April 15, 2024, 14:25 IST

લોન રિફાઇનાન્સિંગ અને રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કરતી વખતે શું ધ્યાનમાં લેશો?