ટર્મ પ્લાનની સાથે કેમ જરૂરી છે પર્સનલ એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ?

પરિવારની આર્થિક સુરક્ષા માટે ફક્ત ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન ખરીદી લેવો પર્યાપ્ત નથી. કેટલીક પરિસ્થિતિઓ એવી બની જાય છે જ્યારે ટર્મ પ્લાન કામમાં નથી આવતો.

  • Team Money9
  • Last Updated : September 29, 2022, 10:28 IST
Published: September 29, 2022, 10:28 IST

ટર્મ પ્લાનની સાથે કેમ જરૂરી છે પર્સનલ એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ?