આરોગ્ય વીમો ખરીદતી વખતે આ 5 વાત ધ્યાનમાં રાખો

જો તમે સિંગલ છો તો સોલો હેલ્થ કવર લઇ લો અને જો ફેમિલી છે તો ફ્લોટર પ્લાન લો.

Published: November 22, 2022, 08:07 IST

આરોગ્ય વીમો ખરીદતી વખતે આ 5 વાત ધ્યાનમાં રાખો