જોઈન્ટ વીમો vs અલગ-અલગ વીમોઃ પતિ-પત્ની માટે કયો વિકલ્પ છે બેસ્ટ?

જોઈન્ટ ઈન્સ્યૉરન્સ પ્લાન કોના માટે ઉપયોગી છે અને અલગ-અલગ પ્લાન કરતાં જોઈન્ટ પ્લાનથી પતિ-પત્નીને કેટલો ફાયદો થાય, તે સમજવા માટે સાંભળો આ પૉડકાસ્ટ...

  • Team Money9
  • Last Updated : October 28, 2022, 14:42 IST
Published: October 28, 2022, 14:42 IST

જોઈન્ટ વીમો vs અલગ-અલગ વીમોઃ પતિ-પત્ની માટે કયો વિકલ્પ છે બેસ્ટ?