બજેટ: સરકાર કેટલા રૂપિયાની FDને કરમુક્ત કરી શકે છે?

બેંકોના સંગઠન IBAએ નાણા મંત્રાલય પાસે બજેટમાં પાંચ લાખ રૂપિયા સુધીની FDને ટેક્સ ફ્રી કરવાની માંગ કરી છે.

Published: December 19, 2022, 13:13 IST

બજેટ: સરકાર કેટલા રૂપિયાની FDને કરમુક્ત કરી શકે છે?