રોકાણ માટે કેવા છે નવા યૂલિપ, તે જુના યૂલિપથી કેટલા અલગ છે?

ટલીક વીમા કંપનીઓએ નવા યુનિટ લિંક્ડ વીમા પ્લાન એટલે કે ULIP રજૂ કર્યા છે. થોડા વર્ષો પહેલા સુધી, યુલિપમાં ભારે ભરખમ ચાર્જ વસૂલવામાં આવતા હતા...પરંતુ નવા યુલિપના ખર્ચમાં ઘણો ઘટાડો થયો છે

Published: April 22, 2024, 13:49 IST

રોકાણ માટે કેવા છે નવા યૂલિપ, તે જુના યૂલિપથી કેટલા અલગ છે?