કેટલું જરૂરી છે ઈમરજન્સી ફંડ?

ઈમરજન્સી ફંડની અસલ જરૂરિયાત કોવિડે સમજાવી. ઈમરજન્સી ફંડમાં કેટલા પૈસા હોવા જોઈએ તે જાણવા માટે સૌથી પહેલા તમારે તમારા મહિનાના જરૂરી ખર્ચાઓ ઉમેરવા પડશે...તેમાં ઘર ચલાવવાનો ખર્ચ, ઘરનું ભાડું, લોનના હપ્તા, વીજળી-પાણીનું બિલ, બાળકોની સ્કૂલ અને ટ્યુશન ફીનો સમાવેશ થાય છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 23, 2024, 10:24 IST
Published: February 23, 2024, 10:24 IST

કેટલું જરૂરી છે ઈમરજન્સી ફંડ?