ડોર્મેન્ટ કે ઇન-ઓપરેટિવ એકાઉન્ટને ચાલુ કેવી રીતે કરાવશો?

જો તમારી પાસે સેવિંગ્સ કે કરન્ટ બેંક એકાઉન્ટ છે, જેમાં તમે 12 મહિના કરતાં વધુ સમયથી કોઈ લેવડદેવડ એટલે કે ટ્રાન્ઝેક્શન નથી કર્યું, તો એકાઉન્ટને ઇન-એક્ટિવ એકાઉન્ટ ગણવામાં આવશે.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 19, 2023, 09:01 IST
Published: October 19, 2023, 09:01 IST

ડોર્મેન્ટ કે ઇન-ઓપરેટિવ એકાઉન્ટને ચાલુ કેવી રીતે કરાવશો?