શું છે VPF? નોકરિયાત લોકો માટે કેમ છે ઘડપણનો સહારો?

જો તમે નોકરિયાત છો અને રોકાણ કરીને સારુ રિટર્ન મેળવવા માંગો છો તો તમારે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ એટલે કે ઇપીએફમાં વોલ્યુન્ટરી રોકાણ કરવું જોઇએ.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 3, 2023, 12:38 IST
Published: October 3, 2023, 12:38 IST

શું છે VPF? નોકરિયાત લોકો માટે કેમ છે ઘડપણનો સહારો?