કોના માટે કેટલો ટર્મ પ્લાન હોય છે જરૂરી?

વીમા કવર વ્યક્તિની વાર્ષિક આવક, જવાબદારીઓ અને ભાવિ નાણાકીય લક્ષ્યાંકો પર આધાર રાખે છે.. દરેકને એક કરોડ રુપિયાનું કવર આપનારા ટર્મ પ્લાનની જરુર નથી હોતી. તમારા માટે કેટલું કવર યોગ્ય રહેશે? જાણવા જુઓ આ રિપોર્ટ..

Published: August 7, 2023, 12:15 IST

કોના માટે કેટલો ટર્મ પ્લાન હોય છે જરૂરી?