કેવી રીતે જલદી સમાપ્ત કરી શકો છો હોમ લોનનો બોજ?

સામાન્ય રીતે હોમ લોન લાંબા ગાળા માટે હોય છે. તેની ઇએમઆઇની ચુકવણીમાં વ્યાજ તરીકે મોટી રકમ ચુકવવી પડે છે.

Published: July 14, 2022, 13:45 IST

કેવી રીતે જલદી સમાપ્ત કરી શકો છો હોમ લોનનો બોજ?