સરકારની અટલ પેન્શન યોજના કેટલી અસરકારક છે?

દેશના અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારોને આર્થિક સુરક્ષાની યોજનામાં લાવવા માટે સરકારે વર્ષ 2015માં અટલ પેન્શન યોજના શરૂ કરી હતી

Published: June 21, 2022, 06:28 IST

સરકારની અટલ પેન્શન યોજના કેટલી અસરકારક છે?