વારસામાં મળેલા ઘર પર ક્યારે લાગે ટેક્સ

જ્યારે તમને પ્રોપર્ટી વસીયત કે સક્સેશનમાં મળે છે તો તેની પર કોઇ ટેક્સ નથી લાગતો.

Published: November 2, 2022, 11:27 IST

વારસામાં મળેલા ઘર પર ક્યારે લાગે ટેક્સ